O Akademii

Co to jest APLO?

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty  (APLO) jest  innowacyjnym  programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty opartym o pracę z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu. Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

Program APLO zapoczątkował w polskim systemie edukacji dyskusję i prace nad przywództwem w edukacji. W sierpniu 2015 roku Fundacja Humanites była współorganizatorem III Ogólnopolskiego Kongresu Polskiej Edukacji, poświęconego w istotnym stopniu również zagadnieniu przywództwa w edukacji, które zostało wpisane do nowej unijnej perspektywy na lata 2017-2019.

Jaki jest cel APLO?

Rozwój świadomego, ciekawego świata oraz ludzi, szczęśliwego i wrażliwego społecznie człowieka. Rozwój osobowości i kompetencji społecznych młodego pokolenia na miarę wyzwań XXI wieku i nieznanej przyszłości, którą niesie rewolucja cyfrowa, poprzez rozwój przywództwa w edukacji. System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych.  Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i  dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym. Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.) –  Aby Dyrektor był liderem a nie tylko administratorem szkoły…

Naszą intencją jest, aby dyrektorzy mieli i nie bali się wdrażać wizji szkoły, która oceniania jest nie tylko poprzez pryzmat wiedzy uczniów mierzonej wynikami testów i rankingiem szkół, ale szkoły, która dba o holistyczny rozwój młodego człowieka, o kształtowanie jego charakteru i systemu wartości.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte na zaufaniu i otwartości, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale także grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Nadrzędnym celem programu jest zainicjowanie – poprzez jego uczestników – ogólnonarodowej debaty o przyszłości polskiej oświaty, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji. Chcemy również doprowadzić do systemowej zmiany sposobu kształcenia kadr zarządzających placówkami oświatowymi. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec dzisiejszej szkoły, poziom i jakość inwestycji na rozwój dyrektorów szkół odpowiedzialnych za kształtowanie młodego pokolenia –  kapitału społecznego naszego kraju, nie powinien odbiegać od nakładów na kształcenie kadr zarządzających w biznesie.

Jaka jest wartość APLO?

Akademia uświadamia dyrektorowi jego rolę i zadania jako lidera. Poprzez praktyczne działania (interakcje z zespołem) oraz inspirujące wykłady, daje umiejętności i narzędzia do pracy z różnymi zespołami i grupami ludzi (nauczyciele, rodzice, partnerzy szkoły). Skłania do nowego, innego spojrzenia na szkołę.” To jedna z wielu opinii, które można znaleźć na temat naszego programu (zakładka „opinie”).

Program został wypracowany przez Fundację Humanites na bazie spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach w zakresie biznesu i przywództwa osób tworzących Fundację (Zofia Dzik)  oraz we współpracy z Akademią Psychologii Przywództwa (realizowaną przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych). Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikatowy program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej  oświaty.

Akademia ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że „na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair).