O Akademii

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty jest innowacyjnym programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym. Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.) – Aby Dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły…

Naszą intencją jest, aby dyrektorzy mieli i nie bali się wdrażać wizji szkoły, która oceniania jest nie tylko poprzez pryzmat wiedzy uczniów mierzonej wynikami testów i rankingiem szkół, ale szkoły, która dba o holistyczny rozwój młodego człowieka, o kształtowanie jego charakteru i systemu wartości.

Nadrzędnym celem programu jest zainicjowanie – poprzez jego uczestników – ogólnonarodowej debaty o przyszłości polskiej oświaty, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji. Chcemy również doprowadzić do systemowej zmiany sposobu kształcenia kadr zarządzających placówkami oświatowymi. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec dzisiejszej szkoły, poziom i jakość inwestycji na rozwój dyrektorów szkół odpowiedzialnych za kształtowanie młodego pokolenia –  kapitału społecznego naszego kraju, nie powinien odbiegać od nakładów na kształcenie kadr zarządzających w biznesie. 

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację  Humanites, w szczególności Pani Zofii Dzik oraz studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” Pana Jacka Santorskiego.