Strona główna / Poprzednie akademie / APLO Warszawa I 2012

APLO Warszawa I 2012

Program

…Aby dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Dołącz do pilotażowej, elitarnej grupy mającej na celu zmianę funkcjonowania systemu oświaty!

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania oraz Instytut Psychologii Values Jacka Santorskiego

zapraszają do wzięcia udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty 

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.). Proponowane obecnie formy dokształcania dyrektorów szkół – w tym dwuletnie studia przygotowawcze do pełnienia funkcji zarządczych (Organizacja i Zarządzanie w Oświacie) koncentrują się w dużej mierze na kwestiach technicznych: prawnych i administracyjnych, i nie pokrywają szeregu ważnych aspektów związanych z własnym rozwojem oraz z rozwojem umiejętności zarządczych przyszłych dyrektorów szkół, a w szczególności związanych z umiejętnością zarządzania relacjami z ludźmi.

Nadrzędnym celem programu jest zainicjowanie – poprzez jego uczestników –ogólnonarodowej debaty o przyszłości polskiej oświaty, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację  Humanites oraz sprawdzonym know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych). Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy akademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnej biurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją. Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że „na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością (tak jak to się dzieje z Absolwentami Akademii Psychologii Przywództwa, którymi są wiodący menadżerowie zarządzający polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami) wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

Chcielibyśmy, aby na bazie zebranych doświadczeń, ten pilotażowy projekt został rozszerzony na kolejne regiony kraju już z początkiem 2013 roku, dlatego też opinie grupy pilotażowej będą miały szczególne znaczenie dla kształtu przyszłego programu i jego użyteczności.

 • Liczba uczestników programu pilotażowego 25-30 osób
 • Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kandydaci na dyrektoróww szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych – publicznych, prywatnych, społecznych
 • Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole
 • Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy
 • Pełen koszt programu wynosi 20 000 złotych jednak dla uczestników pilotażu, dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę : 950 złotych

Rejestracja

Harmonogram zajęć

Weekend I: 11/12 lutego 2012 Koncepcja naturalnego przywództwa
ZARZĄDZANIE SOBĄ – Laboratorium samopoznania
Weekend II: 3/4 marca 2012 ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Laboratorium komunikacji (język żyrafy, szakala)
Weekend III: 24/25 marca 2012 ZARZĄDZANIE I PROCESY DECYZYJNE
Weekend IV: 31 marca/1 kwietnia 2012 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM (motywacja – co naprawdę dziś działa – mentoring, wyzwalanie kreatywności, rozwój, ocena)
Inspiracje Ashoki
Weekend V: 21/22 kwietnia ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZYMI RELACJAMI
(rodzice, władze oświatowe i samorządowe, media, administracja publiczna, organizacje pozarządowe) Kapitał Społeczny

Miejsca sesji

 • Godziny zajęć:

Soboty: 9:00 – 18:00 z godzinną przerwą na lunch 

Niedziele:  9:00 – 12:30

 • Weekend I: 11/12 lutego 2012 Liceum im. Mikołaja Kopernika, ul. Józefa Bema 76, Warszawa
 • Weekend II: 3/4 marca 2012 Szkoła Podstawowa nr 280, ul. Gorlicka 3, Warszawa
 • Weekend III: 24/25 marca 2012 STO 24, ul. Powstaoców Śląskich 67A, Warszawa
 • Weekend IV: 31 marca/1kwietnia 2012 Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Olgierda 35/41, Warszawa
 • Weekend V: 21/22 kwietnia 2012 Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich”, ul. Podchorążych 49/61, Warszawa

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uczestników Akademii pytania

 • Nie wierzę w zmiany w systemie oświaty! Czego można spodziewać się po Waszej Akademii?

Chcielibyśmy aby Akademia wyposażyła uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające nie tylko identyfikować problemy w bieżącej działalności edukacyjno-wychowawczej, ale przede wszystkim umożliwiać skuteczne rozwiązywanie tych problemów oraz promować najskuteczniejsze rozwiązania, jako propozycje i projekty „oddolnych” zmian w systemie edukacyjnym, których inicjatorami byłyby nie władze oświatowe ale właśnie najaktywniejsi nauczyciele, dyrektorzy, jako rzeczywiści i najbardziej skuteczni innowatorzy edukacyjni.

 • Z chęcią wymienię się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem szkołą i posłucham, co mają do powiedzenia inni. Czy będzie czas na tego typu zajęcia?

Cała koncepcja programu Akademii oparta jest na wymianie indywidualnych doświadczeń uczestników – kierowanej przez doświadczonych trenerów i managerów biznesowych i – na bazie tych indywidualnych doświadczeń – wspólnym poszukiwaniu rozwiązań zidentyfikowanych problemów, z wykorzystaniem technik i metod stosowanych w nowoczesnych systemach zarządzania biznesem

 • Po co mi kolejne szkolenie? Czym o ono różni się od tych organizowanych przez kuratoria, ministerstwo?

Program Akademii jest oparty na bezpośrednim przeniesieniu doświadczeń zarządczych świata biznesu do systemu oświatowego i wykorzystuje nowoczesne metody i techniki zarządzania do zdiagnozowania i analizy problemów edukacyjno-wychowawczych oraz wypracowania ich rozwiązań, zgodnie z najlepszymi i najefektywniejszymi praktykami stosowanymi w biznesie. Projekt Akademii nie będzie więc kolejnym wypełnieniem administracyjnie określonych norm i programów szkoleniowych, ale żywą i współtworzoną przez uczestników platformą wymiany doświadczeń, a równocześnie warsztatem zdobywania i doskonalenia własnych umiejętności na bazie indywidualnych doświadczeń zarówno uczestników zajęć, jak i prowadzących zajęcia trenerów i managerów.

 • Co to znaczy „wsparcie doświadczonego menagera biznesowego”? Czy będę mógł do niego zadzwonić?

Rola managerów zaproszonych do udziału w programie Akademii będzie dwojaka. W trakcie realizacji programu Akademii managerowie będą współprowadzili wybrane sesje i zajęcia. Natomiast po zakończeniu cyklu każdy z managerów, na okres trzech miesięcy, stanie się osobistym coachem „opiekunem” dla uczestnika programu, odbywając ze swoim „podopiecznym” regularne konsultacje dedykowane omówieniu jego bieżących problemów. Uczestnicy będą mogli również, w miarę potrzeb, kontaktować się telefonicznie ze swoim managerem „opiekunem”, a także – w ramach indywidualnej inicjatywy – organizować wspólnie z „opiekunem” spotkania grupy wybranych przez siebie uczestników Akademii w celu wymiany bieżących doświadczeń. Przewidujemy, ze każdy z opiekunów przeznaczy na indywidualne i grupowe konsultacje i spotkania około 2-3 godzin miesięcznie.

 • Interesują mnie „dobre praktyki”? Czy będzie na nie czas?

Oczywiście, to właśnie wypracowanie katalogu najlepszych praktyk, bazującego na doświadczeniu uczestników i umiejętnościach warsztatowych prowadzących zajęcia oraz ich promocja, stanowią nadrzędny cel programu Akademii, a w przyszłości staną się – jesteśmy o tym przekonani – podstawą najważniejszych inicjatyw zmian w obecnym systemie oświatowym

 • Co to znaczy, że „projekt jest pilotażowy i innowacyjny”?

Pilotażowy program będzie nie tylko „przecierał szlaki” i gromadził doświadczenia na użytek kolejnych edycji Akademii, ale również ma stać się nośnikiem nowego podejścia do możliwości kreowania zmian w obecnym systemie oświatowym. Zmian opartych na syntezie najlepszych doświadczeń i rozwiązań z praktyki biznesowej oraz wiedzy i umiejętności praktyków oświatowych – dyrektorów, kandydatów na stanowiska dyrektorskie oraz nauczycieli, jako innowatorów i inicjatorów zmian w systemie.

 • Nie jestem dyrektorem czy wicedyrektorem. Jestem nauczycielem, który prowadzi dość niekonwencjonalne lekcje. Czy mogę wziąć udział w szkoleniu?

Pogram Akademii zasadniczo dedykowany jest dyrektorom i kandydatom na stanowiska dyrektorów szkół, jednak jesteśmy przekonani, ze znajdziemy również miejsca dla zainteresowanych, najbardziej innowacyjnych i poszukujących nowych rozwiązań nauczycieli, którzy – głęboko w to wierzymy – stanowią bezcenne zaplecze szkolnej kadry kierowniczej oraz są – a na pewno powinni być – naturalnymi sukcesorami aktualnej kadry dyrektorów.

 • Skończyłam już szkolenie dla dyrektorów. Co ciekawego mogą przekazać mi przedstawiciele biznesu?

Biznes, działający na wolnym rynku i w warunkach silnej konkurencji, zmuszony był do wypracowania i wdrożenia najefektywniejszych metod zarządzania, rozwiązywania problemów, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dostosowujących ofertę produktową do wymagań otoczenia – ustawodawstwa, rynku i klientów. Wydaje się, że metody zarządzania, które okazały się skuteczne w świecie biznesu, mogłyby zostać z powodzeniem zaadaptowane do potrzeb systemu oświatowego i być wykorzystane w pracy dyrektorów szkół, którym nie można przecież odmówić świadomości problemów i słabości tego systemu, co jednak nie przekłada się w wystarczającym stopniu na zdolność i możliwość przeprowadzenia koniecznych zmian tego systemu. Wierzymy, że zapoznanie dyrektorów szkól z metodologią pracy managerów biznesu i umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, analogicznych do tych doskonalących umiejętności managerskich,, pozwolą leaderom oświaty zyskać zdolność podejmowania inicjatyw oraz przeprowadzania zmian – zarówno w zarządzanych placówkach, jak i w systemie oświaty. Zmian odpowiadających wyzwaniom współczesności i przede wszystkim społecznym oczekiwaniom.

 • Gdzie będą odbywały się zjazdy?

Chcielibyśmy kolejne zjazdy organizować w placówkach, do których zaproszą nas uczestnicy Akademii. Zjazd byłby więc także okazją do zaprezentowania przez zapraszającego swojej placówki, jej form pracy, sukcesów iż także problemów, które w naturalny sposób stawałyby się przedmiotem dyskusji uczestników i prowadzących.

 • W jaki sposób słuchacze Akademii będą uczestniczyć w procesie zmian?

Chcielibyśmy aby dotychczasowa wiedza, doświadczenie uczestników Akademii, a także zdobyte przez nich w ramach Programu umiejętności i wypracowane wspólnie rozwiązania problemów, pozwoliły na powołanie „grupy inicjatorów zmian w oświacie”, która przy wsparciu Fundacji oraz współpracujących i zaprzyjaźnionych z nią postaci ze świata nauki, biznesu, mediów i administracji, przedstawiałaby ośrodkom decyzyjnym polskiego systemu oświatowego propozycje wdrożeń wypracowanych w ramach Akademii rozwiązań.

 • Jakie obszary zmian w oświacie będą przedmiotem rozmów?

Liczymy, ze to właśnie uczestnicy Akademii wraz z prowadzącymi zajęcia trenerami i managerami, wspólnie wypracują katalog najistotniejszych obszarów zmian w systemie oświaty oraz optymalne kierunki tych zmian. Zakładamy, ze w ramach Akademii wiedza i doświadczenie praktyczne kadry oświatowej spotka się z nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania i rozwiązywania problemów wnoszonymi przez trenerów i managerów. Wierzymy,że to spotkanie zaowocuje nowym sposobem definiowania i rozwiązywania bieżących problemów zarządczych oraz stanowienia strategicznych celów edukacyjno-wychowawczych i metodologii ich osiągania.

 • Czy macie doświadczenia i informacje zwrotne o praktycznym wykorzystaniu waszych szkoleń? Proszę o przykłady.

Program Akademii jest unikatowym przedsięwzięciem, po raz pierwszy podejmowanym w takiej formie . Nie mamy więc jeszcze doświadczeń z praktycznego wykorzystania czy zastosowania w pracy dyrektora szkoły, rozwiązań programowych proponowanych przez ten program. Natomiast niektóre warsztaty przewidziane naszym programem są prowadzone przez trenerów mających w swoim dorobku pracę również w środowisku oświatowym. Ponadto znaczna część naszych zajęć była realizowana w środowisku biznesowym i przez biznes została niezwykle wysoko oceniana. Programu Akademii został oparty na przekonaniu, że sprawdzone w biznesie metody i formy pracy mogą mieć zastosowanie w placówkach oświatowych oraz, że nie ma żadnych przeszkód by wyposażyć managerów oświaty w te same umiejętności, którymi dysponują managerowie biznesu.

 • Czy w gronie wykładowców są osoby z doświadczeniem w szkołach, znający problemy „od podszewki”?

Program Akademii będzie oparty na rzeczywistej aktywności jej uczestników, dyrektorów szkół i kandydatów na to stanowisko, uznawanych przez nas za leaderów oświaty i to właśnie uczestnicy Akademii będą głównym źródłem wiedzy o rzeczywistych potrzebach i problemach szkolnictwa „od podszewki”. Prowadzący zajęcia trenerzy będą przeze wszystkim moderatorami zarówno artykułowania i definiowania problemów codziennej praktyki szkolnej, jak i poszukiwania najtrafniejszych metod rozwiązywania tych problemów. Założeniem Programu jest więc nie tyle „odgórne” wskazywanie przez prowadzącego jedynie słusznego rozwiązania, ale wspólne poszukiwanie i wypracowywanie możliwych metod działania i postępowania zgodnego z doświadczeniami, wewnętrznymi przekonaniami czy wreszcie systemami wartości uczestników Programu. I chociaż wśród prowadzących będą również osoby z doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych, to w naszym Programie będą oni głównie trenerami wspierającymi zdobywanie umiejętności managerskich, a nie dydaktykami przekazującymi wiedzę o stosowanych przez siebie praktykach.

 • Czy czołowi liderzy biznesu nie będą chcieli zagonić nas i uczniów jeszcze bardziej do „wyścigu szczurów”?

Akademia nie ma na celu włączenia szkoły do „wyścigu szczurów” jest raczej próbą zbliżenia do siebie dwóch, dość odległych dzisiaj, światów i pokazania ich bez wzajemnych uprzedzeń i lekceważenia. Sądzimy, ze każdy z nich jest w stanie wnieść wartość dodaną do takiego spotkania, a równocześnie wykorzystać doświadczenia partnera w modyfikacji swoich dotychczasowych postaw, poglądów, przekonań i umiejętności. Managerowie biznesu są przecież także rodzicami, a poprzez to poniekąd „klientami” systemu oświatowego i chociażby w tym kontekście nie jest im obojętny kształt tego systemu. Są także, jako przyszli pracodawcy „odbiorcami końcowego produktu” systemu edukacji, czyli absolwentów – przyszłych pracowników i ich obserwacje i doświadczenia dotyczące jakości kolejnych roczników opuszczających szkołę i ich przygotowania do samodzielnego życia i pracy, mogą być cennym źródłem autorefleksji dla pracowników systemu oświatowego.

 • Co rozumiecie przez ogólnonarodową debatę?

Jesteśmy przekonani, ze działania grupy inicjatorów zmian w oświacie, utworzonej spośród uczestników Akademii i wypracowane przez nich rozwiązania zdefiniowanych problemów edukacyjno-wychowawczych, wsparte autorytetem osób związanych z działalnością fundacji, mogłyby być podstawą do inicjowania przeprowadzania zmian służących usprawnieniu systemu oświatowego, a także stanowić impuls do podejmowania szerokiej, ogólnospołecznej dyskusji nad długofalowymi działaniami, służącymi strategicznym zmianom tego systemu.

 • Mam już dość szkolnej biurokracji! Czy Waszym celem jest ograniczyć szkolną biurokrację, czy tylko nauczyć nas jak nią zarządzać?

Program Akademii nie stawia sobie za cel bezpośredniego wpływu na skalę szkolnej biurokracji. Jesteśmy jednak przekonani, że umiejętności zdobyte przez uczestników Akademii mogą pozwolić na skuteczniejsze wykorzystanie biurokratycznych uregulowań dla lepszej organizacji pracy w zarządzanej placówce. Wierzymy też, że wyartykułowane przez uczestników Akademii zastrzeżenia do najbardziej nietrafnych rozwiązań biurokratycznych oraz wypracowanie dla nich sensownej alternatywy, pozwolą stworzyć pakiet z propozycjami ich zmiany, skierowany do władz oświatowych przez uczestników Akademii za pośrednictwem Fundacji i osób wspierających jej działalność.

 • Nie mam obecnie funduszy. Czy taka Akademia będzie jeszcze organizowana? Kiedy?

Tak, będziemy chcieli zorganizować w przyszłości – bazując na doświadczeniach pilotażowego Programu Akademii – kolejne edycje Programu Akademii obejmujące uczestników z całej Polski. Mamy więc nadzieję, ze w Programie Akademii będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani dyrektorzy, kandydaci na stanowiska dyrektorów, a w przyszłości również nauczyciele innowatorzy, kreatorzy zmian w systemie oświatowym. To kiedy zorganizujemy następne edycje Akademii będzie zależało w równym stopniu i od wyników pilotażu i od skali zainteresowania uczestnictwem w Akademii wśród dyrektorów i nauczycieli naszych szkól

 • Czy kolejne etapy uczestniczenia w pilotażu też będą płatne i jaki to będzie koszt?

Nie, opłata za udział w całym Programie Akademii jest jednorazowa i w całości wyczerpuje koszt ponoszony przez uczestnika pilotażu. Wartość całego Programu jest oczywiście – ze względu na udział w nim wybitnych trenerów i wykładowców – dużo wyższa niż koszt wnoszony przez uczestnika. Różnica między rzeczywistym kosztem Programu, a opłatą wnoszoną przez uczestnika jest ponoszona przez Fundację, korzystającą w tym zakresie ze wsparcia funduszy unijnych i donacji biznesowych sponsorów Programu. Pozwoliło to ograniczyć opłatę wnoszoną przez uczestników pilotażu do kwoty 950 zł + VAT, to jest niespełna 5% rzeczywistych kosztów Programu Akademii ponoszonych przez Fundację

 • Czy wsparcie managera biznesowego jest zawarte w wymienionej cenie? Jaka jest forma i zakres czasowy wsparcia? Co jeśli pojawią się poważne trudności i będzie potrzebne większe zaangażowanie coacha?

Tak, w kwocie wnoszonej przez uczestnika zawarta jest również 3 miesięczna indywidualna opieka managera coacha, rozpoczynająca się po zakończeniu pilotażu. Coach będzie dostępny zgodnie z potrzebami i w formie uzgodnionej z „podopiecznym”.. Zakładamy, ze będzie to zaangażowanie na poziomie około 2 – 3 godzin miesięcznie i sądzimy, ze taki zaangażowanie czasowe powinno być wystarczające dla pomocy w pokonywaniu nawet poważnych trudności. Ponadto przewidujemy również – w ramach indywidualnych inicjatyw – możliwość organizowania przez i wśród uczestników pilotażu grup wsparcia, które mogłyby –także z udziałem coacha – wspomagać uczestnika w analizowaniu poważniejszych problemów i wspólnym poszukiwaniu ich rozwiązań.

 • Jak ten program może poprawić sytuację uczniów?

Bezpośrednim celem Programu Akademii nie będzie bieżąca poprawa sytuacji uczniów. Ale jesteśmy przekonani, że poprzez wyposażenie dyrektorów szkół w nowe narzędzia zarządzania i kierowania zespołami oraz definiowania i rozwiązywania problemów, pośrednio przyczynimy się do lepszej organizacji pracy szkoły i skuteczniejszego funkcjonowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dzięki zdobytym w Akademii umiejętnościom dyrektor szkoły będzie mógł lepiej dostosować ten proces do rzeczywistych potrzeb współczesnego życia, lepiej zorganizować współpracę z rodziną ucznia i efektywniej wykorzystać efekt synergii we współdziałaniu z lokalnymi instytucjami i organizacjami na rzecz szkoły, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów – przyszłego kapitału społecznego.

 • Jak organizatorzy widzą rolę oświaty w społeczeństwie – dziś i jutro?

Fundacja i wspierające ją organizacje mają swoje wizje i oczekiwania, co do roli i pozycji systemu oświatowego w życiu społecznym i jego udziału w kreowaniu przyszłego kapitału społecznego. Chcielibyśmy jednak by nasze wizje i oczekiwania zostały zweryfikowane przez uczestników Akademii w trakcie realizacji naszego Programu. Jesteśmy przekonani, że tylko w dyskusji, wymianie doświadczeń i wzajemnym poznaniu racji i przekonań ludzi z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym, możemy wypracować wspólną i spójną wizję miejsca oświaty w systemie społecznym i jej roli w kształtowaniu przyszłości.

 • Jestem dyrektorem z wieloletnim doświadczeniem i radzę sobie ze szkolną biurokracją. Nie radzę sobie z tym, aby włożyć uczniom do głowy więcej wiedzy w krótszym czasie. Czy z tym tez umiecie pomóc?

Może nie uda nam się znaleźć recepty na efektywniejsze „wkładanie uczniom wiedzy do głowy” ale będziemy próbować wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jak skuteczniej organizować proces dydaktyczny i jak dobrać treści i metody pracy by wiedza przekazywana uczniom lepiej odpowiadała otaczającej rzeczywistości i wyzwaniom współczesnego świata oraz jak zorganizować współpracę z rodziną ucznia, by ta była sojusznikiem szkoły we wspólnej pracy z dzieckiem-uczniem, a nie pozostawała w opozycji czy konkurencji do szkoły, jak ma to często obecnie miejsce.

 • Jeśli będę potrzebować wsparcia po upływie 3 miesięcy czy będę mógł zwrócić się do Fundacji i czego mogę oczekiwać?

Obecny Program Akademii jest pilotażem ma więc bardzo otwartą i pojemną formułę, również w zakresie jego kontynuacji w przyszłości. Planujemy kolejne edycje tego Programu ale nie wykluczamy też – o ile uczestnicy zgłoszą takie zainteresowanie – stworzenia jakiejś formy wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw przez uczestników pilotażowego programu Akademii. Na pewno traktujemy uczestników pilotażu, jako naturalnych leaderów i promotorów zmian w systemie oświaty, a więc – w sposób naturalny – będziemy, jako Fundacja zainteresowani stworzeniem platformy czy ram organizacyjno-administracyjnych dla wszelkich inicjatyw przeprowadzenia istotnych zmian w naszym systemie oświatowym.